OR
OR
OR

OR

OR
OR

Informatie over de ouderraad

Leden schooljaar 2022-2023:

Harma Hoebink (penningmeester)
Silke Platzer (secretaris)
Lydia Veldhuizen (voorzitter)
Nathlalie Mentink
Suzanne Ruiterman
Rodie Heuvelink
Reini Bretveld
Saskia Ruiken
Mirjam Lamers
Annelies Veldschoten
Sanne Beunk
Yolanda Boymans (leerkracht)
Welke ouder de taak van voorzitter krijgt, zal nog worden bepaald.

Lees verder

Zoals op elke school worden ook op daltonbasisschool De Leer jaarlijks veel bijzondere, niet lesgebonden, festiviteiten georganiseerd. Gezien het drukke programma van de leerkrachten is het bijna onhaalbaar om hen dit alleen te laten organiseren. Hulp is hard nodig. En aan wie kan het team dit beter vragen dan aan de ouders/verzorgers?

Daarom kent daltonbasisschool De Leer een ouderraad (OR) die wordt gevormd door een groep enthousiaste ouders. De OR organiseert in samenwerking met de teamleden diverse activiteiten. Met de leraren en de kinderen werken we aan jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, interculturele activiteiten en sportevenementen.

De OR is geen inspraakorgaan. Vragen en problemen van onderwijskundige aard kunnen voorgelegd worden aan de directie of de Medezeggenschapsraad (MR). Doordat de ouderraadsleden veel contacten met ouders hebben, komen er wel signalen van allerlei aard bij de OR terecht. De OR tracht deze signalen zoveel mogelijk op de juiste plek neer te leggen voor een oplossing.

Wat doet de OR?
Als OR zijn wij mede betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten (bijvoorbeeld sportdag) die bedoeld zijn voor de leerlingen zelf. Uiteraard gaat de organisatie in nauw overleg en in goede samenwerking met het lerarenteam. In het begin van het schooljaar worden de activiteiten verdeeld over de ouders die ingedeeld worden in commissies.Ook binnen het team vindt er een verdeling plaats. In een schooljaar staan in elk geval de volgende activiteiten op het programma:

 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Schaatsen
 • Carnaval
 • Pasen
 • Sportdag
 • Laatste schooldag
 • Schoolfotograaf
 • Schoolreisje
 • Themaweek
 • Gastspreker


De data van deze activiteiten kunt u terugvinden in de jaarkalender van de school.

Voor het welslagen van het evenement hebben we ook soms de hulp van u als ouders/ verzorgers hard nodig. Want met uw betrokkenheid kunnen wij voor uw kinderen een geslaagde activiteit op touw te zetten.

OR-vergaderingen
Eens in de zes weken wordt er vergaderd om alle activiteiten soepel te laten verlopen. Bij deze vergadering zijn ook twee leden namens het lerarenteam aanwezig.
Een enkele keer is er een afvaardiging van de Medezeggenschapsraad (MR) of schooldirectie bij de vergadering aanwezig. Anderzijds gaat er ook wel eens iemand van de OR naar de vergadering van de MR. Getracht wordt om twee keer per jaar samen te vergaderen. De bijeenkomsten zijn openbaar.

Ouderbijdrage
Van de (vrijwillige) ouderbijdrage worden verschillende, ontspannende activiteiten bekostigd. Activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst en Carnaval. De ouderbijdrage maakt het mogelijk de extra activiteiten voor uw kinderen te betalen. Uw bijdrage komt voor 100% ten goede van uw kind. Voor eventuele schoolreisjes en ook het schoolkamp van groep 8 moet extra betaald worden. U krijgt hiervan tijdig bericht.

Hoogte ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in de algemene jaarvergadering van de OR bepaald. De MR heeft hierin een beslissende rol. Voor de kinderen die vanaf januari aan het schooljaar beginnen wordt de helft in rekening gebracht. De OR int en beheert de ouderbijdrage. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester.

Leden OR
De OR bestaat uit een groep vrijwillige, enthousiaste ouders. De zittingsduur van een lid van de OR is drie jaar. Bij onderbezetting wordt de zittingsduur verlengd voor een periode van drie jaar. Aan het einde van het schooljaar wordt bekeken welke leden aftreden en worden de vacatures via de weekbrief bekend gemaakt. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties dan kunt u zich wenden tot een van onze leden.